Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
226-hāng kiat-kó
6608

林進有

7 goe̍h 22 改

1898 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6265

黑木十太郎

12 goe̍h 30 改

1898 nî 4 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

6119

詹到

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5997

周懷恭

12 goe̍h 30 改

1898 nî 5 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

5959

黃運煌

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5939

劉家綿

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

5920

羅輝榮

12 goe̍h 30 改

1898 nî 4 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5913

黃阿河

12 goe̍h 30 改

1898 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5884

廖承生

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5881

黃運祥

12 goe̍h 30 改

1898 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

5727

佐佐木金太郎

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5610

楊木

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 彰化市 ê lâng.

5557

董清林

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1940 nî kòe-sin. 高雄州 恒春郡 車城庄 車城 ê lâng.

5536
5525

陳紹國

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h chhut-sì. 台南州 斗六郡 古坑庄 古坑 ê lâng.

5470
5446
5377
5358

王錐

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 ê lâng.

5354