Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

38-hāng kiat-kó
6537

翁清江

12 goe̍h 30 改

1874 nî chhut-sì.

6531

韓內辰

12 goe̍h 30 改

1874 nî 9 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6324

鄭作型

12 goe̍h 30 改

1874 nî 10 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6295

八幡久吉

12 goe̍h 30 改

1874 nî 2 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6243

大下喜代次

12 goe̍h 30 改

1874 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6202

陳恒仁

12 goe̍h 30 改

1874 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

6095

張在

12 goe̍h 30 改

1874 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6047

大橋重衞

12 goe̍h 30 改

1874 nî 12 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

5768

森治郎

12 goe̍h 30 改

1874 nî 8 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5760

中村菊雄

12 goe̍h 30 改

1874 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5743

潘廼明

12 goe̍h 30 改

1874 nî chhut-sì.

5736

胡萬合

12 goe̍h 30 改

1874 nî 11 goe̍h chhut-sì.

5712

林清火

12 goe̍h 30 改

1874 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5700

清水儀六

12 goe̍h 30 改

1874 nî 8 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

5658

林知義

12 goe̍h 30 改

1874 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5493

田中友二郎

12 goe̍h 30 改

1874 nî 9 goe̍h chhut-sì. 京都府 桑田郡 ê lâng.

5476
5472

鍾國銓

12 goe̍h 30 改

1874 nî 10 goe̍h chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 八張犁 ê lâng.

5032
4814