Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
11-hāng kiat-kó
5476
3861
3614
3544

李永和

12 goe̍h 30 改

1908 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1952 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

3405

楊以專

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1952 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

2446

中村太郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1952 nî 9 goe̍h 1 ji̍t kòe-sin.

2321
1475
1231
1203

洪福

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1952 nî 5 goe̍h kòe-sin. 台中州 北斗郡 沙山庄 ê lâng.