Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
13-hāng kiat-kó
6068

樋口典常

12 goe̍h 30 改

1868 nî 2 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1946 nî 5 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

5664
5648

劉靟

12 goe̍h 30 改

1868 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 北投街 ê lâng.

5268

羽鳥精一

12 goe̍h 30 改

1868 nî chhut-sì.

5206

吳汝祥

12 goe̍h 30 改

1868 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

5119
4610

鄭榮林

12 goe̍h 30 改

1868 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

3614
3002
1851

多田榮吉

12 goe̍h 30 改

1868 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 神戶市 ê lâng.

1647
515