Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

14-hāng kiat-kó
4963

李廷瑞

12 goe̍h 30 改

1906 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 湖內庄 ê lâng.

3796

林有信

12 goe̍h 30 改

1886 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

3747

林達儒

12 goe̍h 30 改

1880 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

3018

松尾弘

12 goe̍h 30 改

1907 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

3002
2830
2780
2377

內藤巖

12 goe̍h 30 改

1902 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 延岡市 ê lâng.

2282

寺元真一郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 越智郡 ê lâng.

2145

陳春貴

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

1315

佐久間尚孝

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 遠田郡 ê lâng.

655
621