Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
3710
3458

橫川定

12 goe̍h 30 改

1883 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1956 nî 6 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin. 岡山縣 久米郡 ê lâng.

2780
2776

詹昭永

12 goe̍h 30 改

1900 nî 11 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1956 nî 4 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin.

2157
1641
1262