Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

6-hāng kiat-kó
4478
3710
3545

李延禧

12 goe̍h 30 改

1883 nî 7 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1959 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

1783

莊孟侯

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

799

川村竹治

12 goe̍h 30 改

1871 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1955 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.