Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

11-hāng kiat-kó
4817

保田次郎

12 goe̍h 30 改

1875 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 11 goe̍h 20 ji̍t kòe-sin. 岡山縣 ê lâng.

3786
3755

林澄坡

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 1 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

3623

劉新懷

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1949 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.

3599
2393

中川蕃

12 goe̍h 30 改

1888 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 7 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 岡山縣 岡山市 ê lâng.

2056
1783

莊孟侯

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

888

魏再興

12 goe̍h 30 改

1906 nî 9 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1949 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.

136