Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
210-hāng kiat-kó
立野圓治

立野圓治

jinsukam/6572

1888 nî 6 goe̍h chhut-sì.

守屋淑助

守屋淑助

jinsukam/6564

1888 nî chhut-sì.

施驢

施驢

jinsukam/6556
Si Lû

1888 nî chhut-sì.

林一鹿

林一鹿

jinsukam/6500
Lîm It-lo̍k

陳變

陳變

jinsukam/6497
Tân Piàn

吳辛丁

吳辛丁

jinsukam/6485
Ngô͘ Sin-teng

1888 nî chhut-sì.

三浦菊平

三浦菊平

jinsukam/6444

1888 nî 5 goe̍h chhut-sì.

梁吉

梁吉

jinsukam/6372
Niû Kiat

鄭元

鄭元

jinsukam/6326
Tēⁿ Goân

1888 nî chhut-sì.

劉木

劉木

jinsukam/6205
Lâu Bo̍k

蕭福根

蕭福根

jinsukam/6204
Siau Hok-kun

楊海桐

楊海桐

jinsukam/6189
Iûⁿ Hái-tông

楊世祈

楊世祈

jinsukam/6179
Iûⁿ Sè-kî

林波

林波

jinsukam/6107
Lîm Pho

張傑

張傑

jinsukam/6065
Tiuⁿ Kia̍t

徐定標

徐定標

jinsukam/5970
Chhî Tēng-piau

徐啟賢

徐啟賢

jinsukam/5962
Chhî Khé-hiân

王雲榮

王雲榮

jinsukam/5891
Ông Hûn-êng

范姜政

范姜政

jinsukam/5850
Hoān Kiong-chèng