Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
210-hāng kiat-kó
6572

立野圓治

12 goe̍h 30 改

1888 nî 6 goe̍h chhut-sì.

6564

守屋淑助

12 goe̍h 30 改

1888 nî chhut-sì.

6556

施驢

12 goe̍h 30 改

1888 nî chhut-sì.

6500

林一鹿

12 goe̍h 30 改

1888 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6497

陳變

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6485

吳辛丁

12 goe̍h 30 改

1888 nî chhut-sì.

6444

三浦菊平

12 goe̍h 30 改

1888 nî 5 goe̍h chhut-sì.

6372

梁吉

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

6326

鄭元

12 goe̍h 30 改

1888 nî chhut-sì.

6205

劉木

12 goe̍h 30 改

1888 nî 3 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

6204

蕭福根

12 goe̍h 30 改

1888 nî 9 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6189

楊海桐

12 goe̍h 30 改

1888 nî 6 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6179

楊世祈

12 goe̍h 30 改

1888 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6107

林波

12 goe̍h 30 改

1888 nî 5 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6078

大河原欽吉

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

6065

張傑

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

5970

徐定標

12 goe̍h 30 改

1888 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5962

徐啟賢

12 goe̍h 30 改

1888 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5891

王雲榮

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5850

范姜政

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.