Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
17-hāng kiat-kó
4859
4347 蕭雲章

蕭雲章

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

3786
3686

林鵝

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 小梅庄 ê lâng.

3584

李崇禮

12 goe̍h 30 改

1874 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 1951 nî 3 goe̍h 11 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

3220

元吉伴次

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 大分縣 ê lâng.

3045

松永德次

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

2995

正岡正市

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 今治市 ê lâng.

2766
2409

中島清

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

2347
1445

櫻井音次郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

1003

國松安治良

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 栗太郡 ê lâng.

954

許乃昌

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 1975 nî kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

898

岸喜鑑

12 goe̍h 30 改

1877 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

677

郭發

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

114

井上晌

12 goe̍h 30 改

1899 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 宮崎縣 ê lâng.