Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
5622
5486
3809
3584

李崇禮

12 goe̍h 30 改

1874 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 1951 nî 3 goe̍h 11 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

2151
1778
1664

辛西淮

12 goe̍h 30 改

1879 nî 2 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 1951 nî kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

1399

齋藤樹

12 goe̍h 30 改

1888 nî 6 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1951 nî 6 goe̍h 2 ji̍t kòe-sin. 長崎縣 ê lâng.

1230
705

蔡式榖

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1951 nî 9 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin. 新竹州 新竹市 ê lâng.

519
334 鄭沙棠