Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
28-hāng kiat-kó
6297

張阿輝

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5991

鈴木伊勢敎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5593

松平治郎吉

12 goe̍h 30 改

1875 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 富山縣 ê lâng.

5309

楊敦謨

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5063

林坤

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 11 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin.

4892

羅阿進

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹郡 關西街 ê lâng.

4361

鈴木伊勢教

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 宇摩郡 ê lâng.

4345
3746

林宗琨

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 中埔庄 ê lâng.

3577

李振智

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台中州 ê lâng.

3532

賴雲祥

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台中州 東勢郡 東勢街 ê lâng.

3437

楊丙炎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

3117
2973

馬杉七郎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 野洲郡 ê lâng.

2770
2170
1606

周肇春

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 ê lâng.

1542

清水啓介

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.