Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
95-hāng kiat-kó
6591 郭蔡淵

郭蔡淵

12 goe̍h 30 改

1880 nî 12 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1955 nî 9 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin.

6588 林明經

林明經

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 6 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

6549

陳枝

12 goe̍h 30 改

1880 nî chhut-sì.

6530
6522

廖大

12 goe̍h 30 改

1880 nî 10 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6449

周雷

12 goe̍h 30 改

1880 nî 8 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

6430

黃泉水

12 goe̍h 30 改

1880 nî chhut-sì.

6313

織木傳吉

12 goe̍h 30 改

1880 nî chhut-sì.

6312

宮原佐尚

12 goe̍h 30 改

1880 nî 3 goe̍h chhut-sì.

6300

林壿

12 goe̍h 30 改

1880 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6291

高桑貞

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6269

加治木藤之助

12 goe̍h 30 改

1880 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6194

陳喜

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

6170

賴咸熙

12 goe̍h 30 改

1880 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6135

詹福

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6096

李山河

12 goe̍h 30 改

1880 nî 12 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

5946

山田昌次

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5842

塜本清吉

12 goe̍h 30 改

1880 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5836

高須時太郎

12 goe̍h 30 改

1880 nî 8 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì.

5835

值賀龍夫

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.