Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
18-hāng kiat-kó
6637

李君重

12 goe̍h 30 改

1873 nî 6 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 3 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin.

6588 林明經

林明經

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 6 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

5327
4782
4411
3734

林水來

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 4 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

3247
2318 董清吉
1988

龔天降

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 9 goe̍h 12 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東郡 ê lâng.

1925 瀧野平四郎

瀧野平四郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1950 nî kòe-sin. 群馬縣 群馬郡 上郊村 ê lâng.

1798
1451

洪維新

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 1950 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

1278
880

紀秋水

12 goe̍h 30 改

1904 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1950 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

747

上村親一郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 8 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1950 nî kòe-sin.

95

荒木拙三

12 goe̍h 30 改

1888 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 8 goe̍h 6 ji̍t kòe-sin.

74

陳鴻鳴

12 goe̍h 30 改

1876 nî 8 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1950 nî kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.