Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
6716 謝甲首

謝甲首

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6194

陳喜

12 goe̍h 30 改

1880 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

6019

李金泰

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5014
4983
4490

張泰壽

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 東勢郡 東勢街 ê lâng.

3602

李明家

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 5 goe̍h 19 ji̍t kòe-sin. 高雄州 東港郡 ê lâng.

3547

李應臣

12 goe̍h 30 改

1911 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 表町 ê lâng.

3212

綿谷勝武

12 goe̍h 30 改

1904 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

2406

中島伊作

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

2106

陳介臣

12 goe̍h 30 改

1885 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

1114

吳起通

12 goe̍h 30 改

1885 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

503
26

相本伊作

12 goe̍h 30 改

1881 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 山口縣 下松市 ê lâng.