Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
6586 張啓麟

張啓麟

12 goe̍h 30 改

1891 nî 7 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1961 nî 11 goe̍h 17 ji̍t kòe-sin.

5666

廖學昆

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1961 nî kòe-sin. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

4971
4066

龔顯柴

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h chhut-sì. 1961 nî 1 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 旱溪 ê lâng.

3550
3411
3399
2613
2392
2097

陳英方

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1961 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

1591

謝廉清

12 goe̍h 30 改

1903 nî 7 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1961 nî kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

870

木村泰治

12 goe̍h 30 改

1872 nî 5 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 1961 nî 2 goe̍h 16 ji̍t kòe-sin. 秋田縣 ê lâng.

707