Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
5-hāng kiat-kó
3962

王文章

8 goe̍h chhe 1 改

1897 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

3405

楊以專

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1952 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

2664

林尚志

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

2097

陳英方

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1961 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

940

許嘉種

12 goe̍h 30 改

1883 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.