Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

9-hāng kiat-kó
5560

富永藤平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1937 nî 7 goe̍h 20 ji̍t kòe-sin.

4434
4100
3902

市川純一郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 6 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1937 nî 11 goe̍h 26 ji̍t kòe-sin. 秋田縣 ê lâng.