Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
46-hāng kiat-kó
5904

徐和

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5718

陳源泉

12 goe̍h 30 改

1884 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5568

野口勇

12 goe̍h 30 改

1881 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 熊本市 ê lâng.

5560

富永藤平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1937 nî 7 goe̍h 20 ji̍t kòe-sin.

5459

謝金元

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5457

謝阿發

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5278

廣田直憲

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 ê lâng.

5240

田代博

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 熊本市 ê lâng.

4648 董興
4637
4496

張伯

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 中寮庄 後寮 ê lâng.

4466
4350

蕭坤中

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

4209
4060
4044

許火車

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 永樂町 ê lâng.

4031

杵淵義房

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 新潟縣 中蒲原郡 ê lâng.