Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
22-hāng kiat-kó
6729

萬眞珠

12 goe̍h 30 改

1862 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 3 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. Scotland ê lâng.

6063

郭阿昌

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5246
5008

廖行生

12 goe̍h 30 改

1891 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

4986
4766

槙哲

12 goe̍h 30 改

1866 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1939 nî 5 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 新潟縣 ê lâng.

4548

陳三綿

12 goe̍h 30 改

1900 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

3944

王阿火

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

3818

呂世明

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1992 nî 7 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

3703

林錦生

12 goe̍h 30 改

1894 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 壽町 ê lâng.

3597

李炳樋

12 goe̍h 30 改

1910 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 福興庄 ê lâng.

3195

村井信雄

12 goe̍h 30 改

1890 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 土岐郡 泉町 ê lâng.

3149
3042
3003

增山久芳

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

2833

福島篤

12 goe̍h 30 改

1874 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1944 nî 3 goe̍h 2 ji̍t kòe-sin. 愛媛縣 ê lâng.

2719
2234

槌本克己

12 goe̍h 30 改

1905 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 長崎市 ê lâng.