Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

13-hāng kiat-kó
5896

朱清波

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5401
5341

石垣倉治

12 goe̍h 30 改

1880 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 山形縣 北村山郡 ê lâng.

5176

荻野泰男

12 goe̍h 30 改

1897 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 東京府 ê lâng.

4535
4185

黃賢

12 goe̍h 30 改

1886 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

2636

濱尾勳彥

12 goe̍h 30 改

1885 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 ê lâng.

2444

中村進

12 goe̍h 30 改

1890 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 大阪府 ê lâng.

2391
2162

陳清土

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 龜山庄 ê lâng.

2143

陳樹木

12 goe̍h 30 改

1892 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1943 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

1160

後藤定年

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 門司市 ê lâng.