Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
6252

蔡超双

8 goe̍h chhe 3 改

1891 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 8 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

3696

林義禮

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1948 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

3560
3401

與儀喜宣

12 goe̍h 30 改

1886 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 5 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin. 沖繩縣 島尻郡 ê lâng.

2058

張清華

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 6 goe̍h kòe-sin. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

1472 施宜

施宜

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 4 goe̍h 4 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

1250

黃再壽

12 goe̍h 30 改

1897 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 4 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

1064

小濱淨鑛

12 goe̍h 30 改

1886 nî 7 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 9 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin. 東京府 東京市 ê lâng.