Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
26-hāng kiat-kó
6711

郭仙助

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6323

林文章

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6112

林圓

12 goe̍h 30 改

1882 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6022

朱滄海

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

5901

曾芝芳

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

4595

陳茂昌

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 羅東郡 羅東街 ê lâng.

4199
3953

王枝火

12 goe̍h 30 改

1912 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

3797
3721

林志仁

12 goe̍h 30 改

1885 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 海口庄 ê lâng.

3678

林旺全

12 goe̍h 30 改

1909 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

3600

李本烈

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

3425

楊川

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 溪湖街 ê lâng.

3409

楊永吉

12 goe̍h 30 改

1910 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭郡 員山庄 ê lâng.

3359

山田新吉

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 稻葉郡 ê lâng.

3164

宮木廣大

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2815
2361

豐川義盛

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 ê lâng.

2319

董添益

12 goe̍h 30 改

1901 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 ê lâng.

2139

陳織欽

12 goe̍h 30 改

1914 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 表町 ê lâng.