Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

17-hāng kiat-kó
5138

盧老枝

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 高雄州 旗山郡 旗山街 ê lâng.

4862

楊金庚

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4742

藤原彌藏

12 goe̍h 30 改

1887 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 大阪府 泉南郡 ê lâng.

4607

常見秀夫

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 加西郡 ê lâng.

3271

門馬勇

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 福島縣 相馬郡 山上村 ê lâng.

3079
3011

松浦儀一

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2660

林孝祐

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 大屯郡 霧峰庄 ê lâng.

2596

羽藤源助

12 goe̍h 30 改

1899 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 ê lâng.

2115
1626

蕭振明

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

1530

島澤兼作

12 goe̍h 30 改

1884 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

1415

財津亮藏

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 下益城郡 ê lâng.

1261
673
456
386

小川慎一

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.