Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
6562
5820

張信振

7 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

5652

林建宗

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5489
5088

林清富

12 goe̍h 30 改

1881 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

4635

土井卓三

12 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 豐田郡 ê lâng.

4517 陳岸溪

陳岸溪

12 goe̍h 30 改

1889 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

3855

渡邊發藏

12 goe̍h 30 改

1872 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 山口縣 荻市 ê lâng.

3041

松田鐵太郎

12 goe̍h 30 改

1881 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 三重縣 ê lâng.

1233

黃玉對

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

881

紀𢙨

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 澎湖廳 馬公支廳 馬公街 ê lâng.

659
219

石橋省吾

12 goe̍h 30 改

1887 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 千葉縣 千葉郡 ê lâng.

85

雨谷安之丞

12 goe̍h 30 改

1889 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 東茨城郡 ê lâng.