Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
4863

楊錦標

8 goe̍h chhe 2 改

1903 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 ê lâng.

3348

施金水

12 goe̍h 30 改

1916 nî 11 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

3055
2126
2052

張進通

12 goe̍h 30 改

1908 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 ê lâng.

1951
1900

高橋衛

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1984 nî 4 goe̍h 26 ji̍t kòe-sin. 福井縣 武生市 ê lâng.

1753
1369