Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
11-hāng kiat-kó
6121

久保田勇

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

4996

劉禮樂

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

4752
4712

林久

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 神崎郡 仁比山村 ê lâng.

4025
3004

桝山保一

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 富山縣 ê lâng.

2523
1393

蔡炳煌

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 ê lâng.

746

商滿生

7 goe̍h 20 改

1903 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 1965 nî kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

730

金丸繁治

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 兒湯郡 ê lâng.