Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
11-hāng kiat-kó
5660

林番王

12 goe̍h 30 改

1965 nî 7 goe̍h 11 ji̍t kòe-sin. 台北州 基隆市 ê lâng.

5094

林祖藩

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 1965 nî 3 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin.

2955
2919
2509 張山鐘
2201
746

商滿生

7 goe̍h 20 改

1903 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 1965 nî kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

551

王天星

12 goe̍h 30 改

1903 nî 11 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1965 nî 5 goe̍h 15 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

409