Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
18-hāng kiat-kó
6256

吳三天

12 goe̍h 30 改

1882 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5639
5190

川原田勘六

12 goe̍h 30 改

1890 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

4962

李朝北

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 入船町 ê lâng.

4295

施子賢

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

3775

林買

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 七堵庄 ê lâng.

3379
2974

馬原保

12 goe̍h 30 改

1902 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 ê lâng.

1984

立川滄海

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 ê lâng.

1681
937

清藤靜雄

12 goe̍h 30 改

1902 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 ê lâng.

887
680
164

猪股褜治

12 goe̍h 30 改

1890 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 ê lâng.

123

井上千代司

12 goe̍h 30 改

1892 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

30

青木健二

12 goe̍h 30 改

1913 nî 11 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.