Siàu-liân Hoān-chōe ê Goân-in

Chhòa E̍k-sū

Sian-siⁿ ūi-tio̍h thàn-chîⁿ, ha̍k-seng ūi-tio̍h seng-ha̍k, chiū siat pó͘-si̍p. Lāu-su ūi-tio̍h thàn-chîⁿ tī ha̍k-hāu m̄ jīn-chin kà, lâu āu-pō͘ pì-hng tī khò-gōa pó͘-si̍p ê sî chiah kà. Ha̍k-seng tī ha̍k-hāu bô tit-tio̍h sím-mi̍h, tī khò-gōa pó͘-si̍p ê sî sian-siⁿ kà in khó-chhì khah ōe chhut ê būn-tê, hō͘ in sêng-chek hó, lâi hō͘ ka-tiúⁿ an-sim. Chóng-sī bô si̍t-le̍k, koh phah pháiⁿ seng-khu, tì-kàu ha̍k-si̍p bōe sêng-kong, chū-jiân kiâⁿ tī pháiⁿ ê lō͘.

先生爲着趁錢、學生爲着升學、就設補習。老師爲着趁錢治學校不認眞敎、留後步秘方治課外補習个時即敎。學生治學校無得着省乜、治課外補習个時先生敎因考試卡能出个問題、乎因成績好、來乎家長安心。總是無實力、閣打歹身軀、致到學習袂成功、自然行治歹个路。

Chhòa E̍k-sū

"Siàu-liân Hoān-chōe ê Goân-in." Ka-têng ê Pêng-iú, 1963 nî 5 goe̍h.

Chù-kái

Éng-pái ū chi̍t châm-á ha̍k-hāu kàu-oân ka-tī siat pó͘-si̍p chiâⁿ chē.

Kóng-kò