Samuel Johnson ê Eng-gí sû-tián thâu-sū

Le̍k-sú-oân
phian-chhip
Chiah-kú-á leh chhōe Eng-gí jī-tián-ka sian-chìn Samuel Johnson(Sám-mioh Jióng-sòn) ê chu-liāu, khòaⁿ tio̍h i hit pún sû-tián ê thâu-sū (preface), kám-kak put-chí-á sim-sek; tio̍h lâi hoan-e̍k chò Tâi-bûn tòng chò liān-si̍p. Chit phiⁿ sī chhōa-thâu saⁿ tōaⁿ, lēng-kang chiah koh sòa āu-piah tōaⁿ.

Chò kē-lō͘ khang-khòe kòe seng-oa̍h ê lâng siū thoa-bôa ê miā-ūn, sī hō͘ siâ-tō ê heh-kiaⁿ lâi hoat-tōng, m̄-sī hō͘ hó-kong-kéng lâi ín-chhōa; sī lō͘-hiān tī chek-pī tang-tiong, khiàm-khoat tùi o-ló tit--lâi ê ǹg-bāng; sī hō͘ sit-pāi lâi kiàn-siàu, ia̍h sī ūi hô͘-tô͘ siū chhú-hoa̍t, nā seng-kong ê sî bô tit tio̍h chàn-siaⁿ, phah-piàⁿ bô tio̍h chióng-sióng.

Chia bô-khùiⁿ-oa̍h ê hoân-jîn tang-tiong tō ū chiòng sû-tián ê chok-ka; chèng-lâng khòaⁿ in m̄-sī ha̍k-seng-á, sī ha̍k-būn ê lô͘-châi, sī bûn-ha̍k ê sian-hong, piàⁿ-sí poaⁿ-sóa thô͘-thâu koh piàⁿ-sàu tìn-tè ê mi̍h ta ūi tio̍h Ha̍k-būn kap Gâu-lâng ê chhut-lō͘, hia-ê lâng hiòng-chêng tek-sèng kiam hián-êng, bô pò-siúⁿ chi̍t tiám-á chhiò-iông hō͘ lī-ek in chìn-pō͘ ê hia khiam-pi ê sin-lô. Pa̍t khoán ê chok-chiá hoān-sè tio̍h ǹg lâng o-ló; nā jī-tián-ka ta ǹg ē-ēng-tit tô-siám chek-pī, soah liân chit-lō pháiⁿ-khoán ê pò-tap tō chiâⁿ chió lâng ū thang tit--tio̍h.

Góa tō, sui-bóng ū chia hō͘ lâng sit-chì ê tāi-chì, oân-á sī chhì-khòaⁿ lâi chhòng chi̍t pún Eng-gí sû-tián, chit-lō giân-gí sui-jiân ū ēng lâi chèng-choh kok chióng ê bûn-ha̍k, soah kàu chit-má iû-oân sī hut-lio̍k liáu i ka-tī, chūn-á siū hiau-hēng ê ín-chhōa, hoat-tián kah iá-seng chhiong-sēng, hiòng sî-kan kap sî-khoán ê kiông-pek lâi hâng-ho̍k, koh lō͘-hiān tī ha̍k-būn khiàm-koat ê chhim-si̍t tang-tiong, kiam hō͘ sin-mi̍h chhòng hoán-hêng.

(lēng-ji̍t kè-sio̍k)

Goân-bûn: https://johnsonsdictionaryonline.com/preface/