Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî The Economist bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

Le̍k-sú-oân
siu-lí keh-sek

Chi̍t phiⁿ thó-lūn Tâi-oân hoat-lu̍t tē-ūi ê té bûn-chiuⁿ, hoat-piáu tī 1950 nî 7 goe̍h 8 ji̍t hoat-hêng ê Eng-kok chiu-khan sin-bûn-chóa The Economist, tê-bo̍k sī "Formosa ê Hoat-lu̍t tē-ūi" (The Legal Status of Formosa). Hit-chūn Bí-kok chóng-thóng Harry S. Truman tng koat-tēng hông-gū Tâi-oân, hit chām Ji̍t-pún iáu bōe chhiam-tēng hô-pêng tiâu-iok. Ē-té sī goân Eng-gí bûn-chiuⁿ kiam Tâi-gí hoan-e̍k.