Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

2-hāng kiat-kó
1198

洪長庚

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 3 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin.

270

岩生成一

12 goe̍h 30 改

1900 nî 6 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1988 nî 3 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin. 福岡縣 小倉市 ê lâng.