Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
7-hāng kiat-kó
5290

松田良清

12 goe̍h 30 改

1889 nî chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

4673

長富八郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

3384

山本雄一

12 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

3119

三卷俊夫

12 goe̍h 30 改

1879 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

495

大村泰男

12 goe̍h 30 改

1904 nî 12 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

454

大田周夫

12 goe̍h 30 改

1904 nî 3 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

96

新井信夫

12 goe̍h 30 改

1908 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.