Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
5591

松井石根

12 goe̍h 30 改

1878 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5543

陳葉烈

12 goe̍h 30 改

1877 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

3596

李炳森

12 goe̍h 30 改

1897 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 岡山街 ê lâng.

3097

萬田喜平

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2430

中林二郎

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2254

出澤鬼久太

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 長野縣 北佐久郡 ê lâng.

899

岸德次

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 愛甲郡 ê lâng.

619

加藤浩

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 千葉縣 印幡郡 八生村 ê lâng.

282

岩野仁一郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 上益城郡 ê lâng.

260

今澤正秋

12 goe̍h 30 改

1877 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.