Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

6-hāng kiat-kó
4853

葉德馨

12 goe̍h 30 改

1891 nî 6 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

4842

余廷祥

12 goe̍h 30 改

1906 nî 6 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 ê lâng.

2657

林恭平

12 goe̍h 30 改

1902 nî 6 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

1179
1110

吳阿禮

12 goe̍h 30 改

1890 nî 6 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 ê lâng.

684

梶原謙一

12 goe̍h 30 改

1900 nî 6 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 ê lâng.