Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
4020

木下源重郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1988 nî kòe-sin. 長野縣 上伊那郡 中澤村 ê lâng.

3092
2972

馬島律司

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

2375

那須重德

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

1567
1058

小平又次

12 goe̍h 30 改

1878 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

769

唐澤信夫

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

768

唐澤鹿男

12 goe̍h 30 改

1906 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.