Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
3155
2738

東善作

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 大阪府 河內郡 ê lâng.

2496
2253
1698

杉本三郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 大阪府 河內郡 ê lâng.

784

川島平八郎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 河內郡 ê lâng.

135

伊澤悟郎

12 goe̍h 30 改

1909 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 河內郡 ê lâng.