Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

10-hāng kiat-kó
703
869

木村清治

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 大阪府 堺市 ê lâng.

2338
2478
2540
2693

原稅

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 佐伯郡 ê lâng.

3456

橫井綱一

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

4097

胡春灶

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 埔頂 ê lâng.

4907

賴枝水

12 goe̍h 30 改

1904 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1962 nî 6 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.