Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
5532

陳水河

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

5226

島袋嘉民

12 goe̍h 30 改

1889 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 沖繩縣 首里市 ê lâng.

4819

山縣三郎

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

4076

倉岡彥助

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

3566

李好生

12 goe̍h 30 改

1905 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1989 nî kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

3156

南弘

12 goe̍h 30 改

1869 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1946 nî 2 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

2915

古山昌雄

12 goe̍h 30 改

1872 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 桃生郡 北村 ê lâng.

2175

陳天送

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

1621

蕭華銘

12 goe̍h 30 改

1910 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

1471

施雲釵

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

1310

佐井生谷

12 goe̍h 30 改

1888 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 新竹州 ê lâng.

22

足立仁

12 goe̍h 30 改

1897 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 北海道 札幌市 ê lâng.