Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
386-hāng kiat-kó
5974 羅吉正

羅吉正

12 goe̍h 30 改

1886 nî 12 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 ê lâng.

5672

呂光輝

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 龜山庄 ê lâng.

5658

林知義

12 goe̍h 30 改

1874 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5645
5628

李益日

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 ê lâng.

5604

楊阿波

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

5583

彭作衡

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹東郡 橫山庄 ê lâng.

5577

潘成元

12 goe̍h 30 改

新竹州 新竹郡 新埔街 新埔 ê lâng.

5559

鄧瑞坤

12 goe̍h 30 改

1882 nî 12 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹東郡 北埔庄 ê lâng.

5549

鄭永南

12 goe̍h 30 改

1878 nî 2 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

5540

陳文科

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

5517

陳坤山

12 goe̍h 30 改

1878 nî 11 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

5487
5481

宋炎昌

12 goe̍h 30 改

1895 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 中壢郡 平鎮庄 ê lâng.

5472

鍾國銓

12 goe̍h 30 改

1874 nî 10 goe̍h chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 八張犁 ê lâng.

5469
5467

周貴卯

12 goe̍h 30 改

1882 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 龜山庄 ê lâng.

5462

謝長順

12 goe̍h 30 改

1903 nî chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 芎蕉灣 ê lâng.