Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
8-hāng kiat-kó
4478
4103

吳永富

12 goe̍h 30 改

1880 nî 10 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

4102

吳永言

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

3812

呂阿墉

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

1952
1233

黃玉對

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

944

許金沙

12 goe̍h 30 改

1898 nî 5 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.

546

王祖派

12 goe̍h 30 改

1887 nî 8 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 有明町 ê lâng.