Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
15-hāng kiat-kó
張善富

張善富

jinsukam/5990
Tiuⁿ Siàn-hù

張玉蘭

張玉蘭

jinsukam/5987
Tiuⁿ Gio̍k-lân

陳景寅

陳景寅

jinsukam/4527
Tân Kéng-în

台中州 能高郡 埔里街 埔里 ê lâng.

黃來旺

黃來旺

jinsukam/4225
N̂g Lâi-ōng

台中州 大甲郡 外埔庄 鐵砧山腳 ê lâng.

吳永富

吳永富

jinsukam/4103
Ngô͘ Éng-hù

台北州 台北市 有明町 ê lâng.

阮沛

阮沛

jinsukam/4081
Ńg Phài

台中州 南投郡 南投街 內轆 ê lâng.

成田豐

成田豐

jinsukam/2518
陳勳

外山省吾

外山省吾

jinsukam/2295

新潟縣 古志郡 ê lâng.

張水福

張水福

jinsukam/2054
Tiuⁿ Chúi-hok

台北州 台北市 ê lâng.

王清木

王清木

jinsukam/545
Ông Chheng-bo̍k

台中州 豐原郡 大雅庄 ê lâng.