Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
4664

中村忠三郎

12 goe̍h 30 改

1871 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

4069

公莊勝二郎

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

3882

井出靖

12 goe̍h 30 改

1889 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

3197

村尾栞

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

2900
1059

小玉真貫

12 goe̍h 30 改

1911 nî 1 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

822

河東洸

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

297
57

明比實平

12 goe̍h 30 改

1890 nî 5 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.