Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
17-hāng kiat-kó
4948
3657

廖發明

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 大城庄 ê lâng.

3627
3428

楊緒洲

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 清水街 ê lâng.

3259

森田豐子

12 goe̍h 30 改

1907 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

3176

宮原增次

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

2857

藤井悟一郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2390
2190

陳福生

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

2084

張明致

12 goe̍h 30 改

1911 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 清水町 ê lâng.

2037

張銀河

12 goe̍h 30 改

1910 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 內埔庄 ê lâng.

1937

竹下弘

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

1537

島津恭太

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

1424

坂田寅吉

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 飽託郡 ê lâng.

1149 吳媽西

吳媽西

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1973 nî 11 goe̍h 23 ji̍t kòe-sin.

1077

小林麗明

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 ê lâng.