Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

12-hāng kiat-kó
5978

劉阿忠

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

5108

林登祿

12 goe̍h 30 改

1872 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

3674

林益興

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 1 goe̍h 31 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

2948

細田喜作

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 東京府 八王子市 ê lâng.

2351

富山光太郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

2208

津下猪太郎

12 goe̍h 30 改

1878 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 岡山縣 上道郡 ê lâng.

1575

謝火爐

12 goe̍h 30 改

1903 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1945 nî 12 goe̍h 17 ji̍t kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

1283

黃棟

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 ê lâng.

1174

江慶

12 goe̍h 30 改

1898 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 高雄州 鳳山郡 仁武庄 ê lâng.

796
639

柯啓業

12 goe̍h 30 改

1914 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

531

王金海

12 goe̍h 30 改

1895 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 8 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.