Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

12-hāng kiat-kó
288

岩本信夫

12 goe̍h 30 改

1900 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

297
1141

吳天麟

12 goe̍h 30 改

1906 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 大城庄 ê lâng.

1198

洪長庚

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 3 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin.

1858

高井操

12 goe̍h 30 改

1890 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2980

前川邦彥

12 goe̍h 30 改

1894 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

3392
3860

渡會林一

12 goe̍h 30 改

1897 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

4289

笹木長太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

4502

張炳星

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

4958
5535