Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
6304 名尾良辰

名尾良辰

12 goe̍h 30 改

1873 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 11 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

5153

鮎川義介

12 goe̍h 30 改

1880 nî 11 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 2 goe̍h 13 ji̍t kòe-sin. 山口縣 ê lâng.

4910

賴尚和

12 goe̍h 30 改

1899 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 9 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 台南州 嘉義市 ê lâng.

4649
3618
3427
3233

森於菟

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 12 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin.

3122

三宅捷

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 12 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

2265
1620
894 劉菜頭

劉菜頭

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 8 goe̍h 23 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

346