Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

13-hāng kiat-kó
4820
3392
3340

山崎林太郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

3161

宮川精九郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

3017
2730
2575
2461

中村義郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

2244

鶴作次

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

1889

高橋祐之

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

782
697

甲木豐吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 8 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.