Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
6165

李道生

12 goe̍h 30 改

1871 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5659

林天定

12 goe̍h 30 改

1902 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5624

賴松

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 員林 ê lâng.

5459

謝金元

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

2258

鄭炎山

12 goe̍h 30 改

1899 nî 3 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

2059

張清標

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

2058

張清華

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 6 goe̍h kòe-sin. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

2040

張湖

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

1177

江秋陽

12 goe̍h 30 改

1880 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.